Beskrivelse af Skamstrup Vandværk A.m.b.a

Baggrund:
Skamstrup Vandværk har til huse i en grundmuret murstensbygning med fast tag af eternit.
Oprindeligt blev det afleveret 3. september 1905 til et udvalg på syv medlemmer.
Allerede torsdag den 5. september afholdtes den første generalforsamling, hvor bestyrelsen blev valgt.
De valgte var Gårdmand Peter Jensen; Købmand Anders Jensen; Maler Frederik Jensen; Møller Peter Jørgensen og; Gårdbestyrer Hans Andersen.
Smed Jørgen Hansen og Forpagter Niels Jakobsen blev valgt til revisorer.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde 7. september blev Anders Jensen valgt til formand.

I mange år forsynede Vandværket hovedsagelig Skamstrup og nærmeste omegn med ledningsvand, da mange huse og gårde udenfor Skamstrup havde egen brønd. Indtil omkring 1942 blev vandet pumpet op fra boringen med en vindmølle, og derfra op til et vandtårn, beliggende på møllebakken i umiddelbart nærhed af møllen. Vandtårnet kunne med en kapacitet på omkring 100 kubikmeter og denne høje beliggenhed, sikre en stabil vandforsyning til byen ved naturligt vandtryk.

Siden 1942 har vandværkets pumper været drevet ved el, som har ydet tilstrækkeligt tryk fra vandværket, og overflødiggjorde vandtårnet. Dette blev derfor revet ned omkring 1970. Vandværkets pumper, filtre og boringer har løbende gennemgået forbedringer og fornyelser.

Der blev således lavet en ekstra boring i 1968, og en fornyelse af hovedledningen blev foretaget i 1969.
Ved udvidelse af forsyningsområdet, blev der etableret trykforøgerstation ved Skamstrupvej 30, som sikre stabil vandforsyning både til og fra Mørkøv, i det tilfælde at et af de to vandværker har brug for midlertidig hjælp  fra den anden.
Udviklingen af vandværket gennem tiderne er fulgt gennem Forhandlingsprotokollen og regnskabsbogen, der dækker perioden fra vandværkets etablering i 1905 til 1973, hvor den nuværende protokol blev taget i brug.
De to gamle protokoller kan studeres i ”Landsbyskolen”, hvor der også opbevares enkelte gamle billeder af
vandværket.

Vandværket i dag:
Vandværket har en underjordisk rentvandsbeholder med en kapacitet på ca. 100 m3 og to boringer, hvoraf den ene er beliggende direkte under vandværksbygningen.

Bliver der i perioder brug for mere vand, end Skamstrup vandværk kan levere, anvendes forbindelsen til Mørkøv, som ydermere er forbundet til en ringledning, der forbinder de 7 vandværker i det tidligere Tornved Kommune område.
på hovedledningen til Bennebo har det været nødvendigt at placere trykreduktion for at sikre passende og ensartet tryk til forbrugere i Benneboområdet.

Aktivitet:
Vandværkets eneste aktiviteter er at drive vandforsyningsvirksomhed, omfattende alle opgaver lige fra sikring af kildepladser for grundvandsind-vinding, indvinding, behandling af råvand og distribution af rent drikkevand.
Ovenstående indebærer, selvfølgelig, daglig drift, overvågning, vedligeholdelse af anlægget og dets faciliteter


Vandforbrug:
Vandforbruget registreres løbende i vandværkets elektroniske system og udskrives pr. time døgnet igennem. Det betyder at uregelmæssigheder i den udpumpede mængde kan opdages ved den daglige inspektion af vandforsyningen.

Vandspild:
Vandforsyning vil uværgerlig medføre  vandspild.
Vandspildet er forskellen mellem vand udpumpet fra vandværket og vand faktureret hos forbrugerne.

Et lille del af dette ”vandspild” udgøres af skyllevand til sandfiltrene, der af gode grunde registreres som udpumpet, men ikke faktureret vand. En anden del er spild forårsaget af brud på ledningsnettet før vandmålerne hos forbrugerne.
Dette vandspild kan/skal begrænset ved rettidig omhu. D.v.s hyppig inspektion af ledningsnettet og forbrugernes føling af medejerskab til vandværket og dermed interesse i at meddele til bestyrelsen om observerede udslip på ledningsnettet. Vandværkets vandspild bør derfor ikke overstige 2,0% af den udpumpede vandmængde. 
af langt større betydning og økonomisk konsekvens

for de enkelte brugere, er det vandspild, der sker ved utætheder på ledning og installationer efter vandmåler. Dette vandspild er på forbrugerens regning og betales efter samme takst som et normalt forbrug.
Daglig Ledelse:Vandværkets højeste myndighed er Generalforsamlingen. Denne vælger en bestyrtelse på 5 medlemmer, som er ansvarlige for ledelsen. Generalforsamlingen vælger desuden to revisorer og en revisorsuppleant.Den daglige funktion af ledelsessystemet varetages af bestyrelsen i samarbejde med vandværkspasseren.Bestyrelsen har ansvaret for at ledelsessystemet fungerer, og at der løbende udbygges og forbedres i takt med de behov, krav og forventninger som vandværket stilles over for.