Vedtægter

For

Foreningen Skamstrup og Omegn

Senest ændret på generalforsamlingen

31. marts 2022

 

 • 1: foreningens navn:

 

Foreningens navn er: Foreningen Skamstrup og Omegn med hjemsted i Skamstrup, Holbæk kommune.

 

 • 2: Formål

 

Foreningens formål er at styrke sammenholdet i Skamstrup og omegn gennem kulturelle og sociale aktiviteter med udgangspunkt i et velfungerende Forsamlingshus ”Heimdal” og foreningsliv samt arbejde for at bevare, videreudvikle og formidle landsbysamfundet dets miljø og den kultur, det repræsenterer.

 

 • 3: Medlemmer og kontingent

 

Enhver borger i Skamstrup og omegn eller andre, som på anden måde har tilknytning til området, kan blive medlem af foreningen. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen.

 

 • 4: Generalforsamlingen

 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af 1. kvartal efter følgende dagsorden:

 

1: Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører.

 1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 3. Behandling af indkomne forslag.
 4. Behandling af budget samt fastsættelse af kontingent.
 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
 6. Valg af 2 bilagskontrollanter.
 7. Eventuelt

 

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på hjemmesiden www.skamstrup-fso.dk og via foreningens nyhedsbrev, facebook og ved opslag på fysiske opslagstavler ved forsamlingshus, loppemarked og kirken.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

Kun medlemmer af foreningen har stemmeret, og hvert medlem har kun en stemme.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Beslutning om ændring af vedtægterne kræver dog mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

 • 5: Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 4/7 af bestyrelsen ønsker det, eller mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønske herom. Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling sker som til ordinær generalforsamling.

 

 • 6: Bestyrelsen

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsesformanden vælges direkte på foreningens generalforsamling for en periode af 2 år. Formanden vælges i ulige år.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode ved almindeligt stemmeflertal. På den ordinære generalforsamling er 3 medlemmer på valg i ulige årstal og 3 medlemmer i lige årstal.

Der vælges hvert år 2-3 suppleanter og 2 bilagskontrollanter.

Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer, sekretær, samt ansvarlige for foreningens aktivitetsområder.

På samme bestyrelsesmøde fastsætter bestyrelsen sin forretningsorden.

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 3 af de andre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede ved et indkaldt bestyrelsesmøde.

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres referat over bestyrelsens møder, der underskrives af bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med godkendelse af referatet på det efterfølgende møde.

Tegningsberettiget er formanden og kassereren i fællesskab. Derfor kan disse bestyrelsesposter ikke bestrides af en og samme person.

Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens samtykke sælge eller pantsætte forsamlingshuset.

Bestyrelsen kan meddele prokura til personer uden for bestyrelsen forudsat, at en person fra bestyrelsen udnævnes til at følge og godkende de sager og dispositioner hvortil der meddeles prokura.  

 

 • 7: Drift

 

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål. Det påhviler bestyrelsen at inddrage foreningens medlemmer aktivt i vedligehold af foreningens ejendom og inventar, planlægning og gennemførelse af kulturelle og sociale aktiviteter samt udarbejde årlige regnskaber og budgetter herfor. Det påhviler bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til foreningens aktiviteter, fastsætte lejesatser og entre samt at udarbejde årlige regnskaber og budgetter for driften. Beslutning, om køb, afhændelse, pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, træffes dog på generalforsamlingen.

 

 • 8: Kapitalforhold

 

Den til foreningens nyinvestering og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige og private tilskud, indtægter ved afholdelse af aktiviteter, udleje og kontingenter.

Foreningens midler, der ikke findes nødvendige for den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter i foreningens navn.

Der påhviler ikke de enkelte medlemmer noget personligt ansvar, for så vidt der er tale om dispositioner truffet og iværksat i overensstemmelse med beslutninger ud fra bestemmelserne i vedtægterne. Derimod hæfter foreningen overfor anden part med foreningens samlede aktiver.

 

 • 9: Regnskab og revision

 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, kontrolleres af de valgte bilagskontrollanter om nødvendigt med støtte fra en autoriseret revisor før den ordinære generalforsamling.

 

 • 10: Opløsning

 

Til ophævelse af foreningens virksomhed kræves 2/3 flertal af samtlige fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, indenfor en periode på 3 måneder. I tilfælde af opløsning af foreningen og afvikling af dens aktiviteter går en evt. formue til at videreføre aktiviteter i Skamstrup og Omegn, der er i overensstemmelse med ” Foreningen Skamstrup og Omegns” formålsparagraf ( § 2) ifølge beslutning truffet på de to generalforsamlinger.

 

 

 

Således ændret og vedtaget den 31. marts 2022.