Landsbyskolen

Det er ikke alle, der ved at der i Skamstrup har været undervisning af landsbyens børn siden før 1680. Degnen, der var præstens medhjælper, foretog degnelæsningen eller katekismus undervisning, der almindeligvis fandt sted forud for søndagens gudstjeneste. I praksis foregik det på den måde, at degnen fremsagde tekster fra katekismus, som børnene derpå gentog, indtil de kunne dem udenad. En skolebygning var der ikke i landsbyen. Først i 1700-tallet blev det ved kgl. Lov gjort krav om oprettelse af egentlige skoler med skolebygninger og degnen blev afløst af en skolemester eller en skoleholder. Det vides med sikkerhed at der i Skamstrup var en skolestue i 1775, der dog nedbrændte sammen med præstegården og en del af landsbyens gårde.

 

Den bygning der i dag huser ”landsbyskolen” blev bygget i 1882, og indeholdt bolig til skolelæreren, en skolestue, skoleentré og et kontor til skolelæreren. I 1931-32 blev der tilføjet et større skolelokale til Skamstrup Hovedskole. Her gik børnene i alderen 10 – 14 år fordelt på 2 klasser, nederste trin 11-12 år og øverste trin 13-14 år. Der var undervisning hver anden dag og de ugentlige undervisningstimer var for både sommer og vinter 18 timer. Der blev undervist i religion, dansk, skrivning, regning, historie, geografi, sang og lidt gymnastik når vejrforholdene tillod det. Senere kom også naturhistorie på undervisningslisten. Når børnene var fyldt 14 år og konfirmeret, gik de ud af skolen. Undervisning af de yngste børn i alderen 7-10 år foregik fra 1895 i Skamstrup Forskole, beliggende Skamstrupvej 70. Også her var børnene opdelt i 2 klasser. Yngste klasse (7-8 år) og ældste klasse (9-10 år) Der blev undervist i de samme fag som i hovedskolen og ligeledes med hver andendags undervisning. De ugentlige undervisningstimer var hhv. 15 og 18 timer.

I 1959 var det slut med skoler i Skamstrup. En ny centralskole i Mørkøv, Kildebjergskolen, var blevet bygget og blev herefter undervisningssted for børn fra Skamstrup og omegn. Nye skolelove var vedtaget og begrebet ”forskole” ophørte med at eksistere. Skamstrup Forskole blev solgt til private. Skamstrup Hovedskole overgik til at være bibliotek for en periode. Bygningen hvor skolestuen er indrettet, ejes af menighedsrådet ved Skamstrup Kirke.

En studiekreds drøftede gennem tre vintre 2006-2009 Skamstrups historie fra 1850 til dato. Resultatet blev et omfattende billedmateriale, udstillingseffekter samt 16 temahæfter med de emner, studiekredsen havde behandlet. Dette materiale om Skamstrups historie havde behov for et hjemsted, tilgængeligt for alle interesserede. Desuden var en af studiekredsens ledere, afdøde Bertel Lindholm Andersen, søn af den navnkundige Førstelærer V.K. Andersen. Bertel havde efter Hovedskolens ophør samlet og opbevaret skolemøbler og undervisningsmateriale. Også det materiale havde brug for et hjemsted.

Derfor besluttede Skamstrup-Frydendal Menighedsråd, Holbæk Kommune, Holbæk Museum og Foreningen Skamstrup og Omegn i 2009 at istandsætte og indrette skolelokalet til et lokalt ”museum”. Museet viser således i tekst og billeder resultaterne af studiekredsens arbejde om Skamstrups historie i et lokale der fremstår som da Hovedskolen fungerede og med det undervisningsmateriale der dengang blev anvendt.

Formålet med Landsbyskolen er:

  1. At give nutidens børn et indblik i landbosamfundet og dets kultur samt den undervisning man tilbød.

  2. At tilbyde en nostalgisk stund til de mange personer i – og udenfor Skamstrup, der blev påvirket for livet af lærer Andersens undervisning.

  3. At byde velkommen til alle nye familier, der af den ene eller anden grund har valgt at bosætte sig i Skamstrup. En vellykket bosætning forudsætter også en tilegnelse af- og kendskab til fortiden og dens værdier.

Derfor: Alle er velkommen i Landsbyskolen